کلینیک مرکز بهداشتی درمانی امام حسن مجتبی

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی امام حسن مجتبی

آدرس:

بوشهر - روستای چهار روستایی

تلفن تماس:

07733152104

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها