کلینیک مرکز بهداشتی درمانی نخل تقی

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی نخل تقی

آدرس:

بوشهر - نخل تقی

تلفن تماس:

07727323739

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها