کلینیک مرکز بهداشتی درمانی اخند

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی اخند

آدرس:

بوشهر -روستای اخند

تلفن تماس:

07727283081

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها