درمانگاه تلمبه خانه گره

درمانگاه تلمبه خانه گره

آدرس:

بوشهر - روستای گره  - بخش امام حسن  - لیراوی میانی

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها