کلینیک شفا

کلینیک شفا

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - فیروز آباد - چهاررراه مجاهدین

تلفن تماس:

07126230512 – 07126230511

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها