درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی

درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی

بوشهر
آدرس:

بوشهر - کنگان - داخل بیمارستان امام خمینی

تلفن تماس:

07727224791

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز