استان ها :
پلی کلینیک امام خمینی گرگان
درمانگاه تامین اجتماعی بندر ترکمن
درمانگاه شهدای گلستان آزاد شهر
درمانگاه شهید مطهری علی آباد کتول
درمانگاه یادگار امام کردکوی
مجوز ها و تاییدیه ها