جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری ترومبوفلبیت‌
  • بیماری ترومبوفلبیت‌

  • ترومبوفلبیت عبارت است از التهاب و وجود لخته های خون در یک ورید سطحی (معمولاً اندام های تحتانی ) که به طور اولیه ناشی از عفونت یا آسیب است . این نوع التهاب برخلاف ......

  • مطالعه بیشتر
ترومبوسیتوپنی‌
  • ترومبوسیتوپنی‌

  • ترومبوسیتوپنی عبارت است از کاهش تعداد پلاکت ها در گردش خون . پلاکت ها با بستن هر شکاف کوچکی که در جدار عروقی خونی ایجاد گردد، نقشی حیاتی در کنترل خونریزی ایفا می کنن......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها