جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
تومور طناب نخاعی‌
  • تومور طناب نخاعی‌

  • تومور طناب نخاعی عبارت است از رشدی غیرطبیعی که طناب نخاعی با ریشه های عصبی آن را تحت فشار قرار می دهد. این رشد ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشد ولی یک تومور غیربد......

  • مطالعه بیشتر
سکته مغزی‌
  • سکته مغزی‌

  • سکته مغزی عبارت است از کاهش ناگهانی خونرسانی به بخشی از مغز که طوری به آن ناحیه آسیب می زند که نمی تواند به طور طبیعی دارای کارکرد باشد. غالباً بزرگسالان بالای ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها