جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی‌
اختلالات شخصیت‌
  • اختلالات شخصیت‌

  • اختلالات شخصیت گروهی از حالات روانی که بیماری نبوده ، بلکه شیوه های رفتاری هستند. خصوصیات این اختلالات عبارتند از الگوهای رفتاری نسبتاً ثابت ، انعطاف ناپذیر و ناسازگ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها