جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بواسیر
  • بواسیر

  • بواسیر عبارت است از سیاهرگ های گشادشده (واریسی ) در راست روده یا مقعد. بواسیر ممکن در مجرای مقعدی (بواسیر داخلی ) یا در مدخل مقعد (بواسیر خارجی ) واقع شده باشد. بواسیر ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها