جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری هوچکین‌
  • بیماری هوچکین‌

  • بیماری هوچکین عبارت است از سرطانی شدن قسمت مرکزی گره های لنفاوی . این بیماری در واقع یک نوع لنفوم است . این بیماری ، لنفوسیت ها (نوعی گلبول سفید)، گره های لنفاوی......

  • مطالعه بیشتر
هموفیلی‌
  • هموفیلی‌

  • هموفیلی عبارت است یک نوع کمبود ارثی یکی از فاکتورهای انعقادی خون (فاکتور 8) که منجر به وقوع خونریزی های خطرناک می شود. این کمبود در یک نفر از هر ده هزار مرد وجود ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها