جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
هموفیلی‌
  • هموفیلی‌

  • هموفیلی عبارت است یک نوع کمبود ارثی یکی از فاکتورهای انعقادی خون (فاکتور 8) که منجر به وقوع خونریزی های خطرناک می شود. این کمبود در یک نفر از هر ده هزار مرد وجود ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها