جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
بیماری هوچکین‌
  • بیماری هوچکین‌

  • بیماری هوچکین عبارت است از سرطانی شدن قسمت مرکزی گره های لنفاوی . این بیماری در واقع یک نوع لنفوم است . این بیماری ، لنفوسیت ها (نوعی گلبول سفید)، گره های لنفاوی......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها