جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
دیفتری‌
  • دیفتری‌

  • دیفتری عبارت است از یک عفونت تنفسی حاد و بسیار مسری . این بیماری ، گلو، پوست ، قلب و دستگاه عصبی مرکزی را متأثر می کند. دوره کمون بیماری 5-2 روز است (مدت زمانی که ......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها