جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
خروسک‌
  • خروسک‌

  • خروسک عبارت است از عفونت ، التهاب و تورم حنجره (تارهای صوتی ) و بافت های اطراف . این تغییرات موجب سخت شدن تنفس و یک صدای شبیه پارس سگ با هر تنفس یا سرفه می شون......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها