جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها