جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
پولیپ روده بزرگ‌
  • پولیپ روده بزرگ‌

  • پولیپ روده بزرگ یک رشد خوش خیم شبیه یک انگور واقع بر یک ساقه یا به صورت مسطح واقع بر پوشش درونی روده بزرگ . پولیپ به صورت منفرد یا گروهی بروز می کند.......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها