جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
پانکراتیت‌
  • پانکراتیت‌

  • پانکراتیت التهاب لوزالمعده . پانکراتیت مزمن معمولاً در پی حملات مکرر پانکراتیت حاد مروز می کند زیرا لوزالمعده در بین حملات کاملاً بهبود نمی یابد. لوزالمعده در جریان این......

  • مطالعه بیشتر
پریتونیت‌
پولیپ روده بزرگ‌
  • پولیپ روده بزرگ‌

  • پولیپ روده بزرگ یک رشد خوش خیم شبیه یک انگور واقع بر یک ساقه یا به صورت مسطح واقع بر پوشش درونی روده بزرگ . پولیپ به صورت منفرد یا گروهی بروز می کند.......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها