جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
ترومبوسیتوپنی‌
  • ترومبوسیتوپنی‌

  • ترومبوسیتوپنی عبارت است از کاهش تعداد پلاکت ها در گردش خون . پلاکت ها با بستن هر شکاف کوچکی که در جدار عروقی خونی ایجاد گردد، نقشی حیاتی در کنترل خونریزی ایفا می کنن......

  • مطالعه بیشتر
مجوز ها و تاییدیه ها