جستجوی بیماری
تخصص ها
 • فارسی
 • English
اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)
دکتر نفیسه عبدالهی
 • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
اسکلرودرمی‌
 • اسکلرودرمی‌

 • اسکلرودرمی یک بیماری منتشر بافت هبمند که در آن پوست و سایر قسمت های بدن به تدریج تحلیل رفته ، ضخیم شده و سفت می گردند. این بیماری می تواند پوست ، مفاصل ؛ دستگاه گو......

 • مطالعه بیشتر
دکتر نفیسه عبدالهی
 • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری اسکلرودرمی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌
دکتر نفیسه عبدالهی
 • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری پلی میوزیت و درماتومیوزیت‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
پوکی استخوان‌
 • پوکی استخوان‌

 • پوکی استخوان کاهش تراکم و قدرت طبیعی استخوان که منجر به سستی استخوان و مستعدشدن آن برای شکستگی می شود. این عارضه بیشتر در خانم های یائسه دیده می شود.......

 • مطالعه بیشتر
دکتر نفیسه عبدالهی
 • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری پوکی استخوان‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها