جستجوی بیماری
تخصص ها
  • فارسی
  • English
اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS)
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS) سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
اسکلرودرمی‌
  • اسکلرودرمی‌

  • اسکلرودرمی یک بیماری منتشر بافت هبمند که در آن پوست و سایر قسمت های بدن به تدریج تحلیل رفته ، ضخیم شده و سفت می گردند. این بیماری می تواند پوست ، مفاصل ؛ دستگاه گو......

  • مطالعه بیشتر
دکتر نفیسه عبدالهی
  • دکتر نفیسه عبدالهی هستم متخصص روماتولوژی اگر در رابطه با بیماری اسکلرودرمی‌ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها