فواید پرونده الکترونیک سلامت

بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است.

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

 افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران

 بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که میتوان از اطلاعات یکپارچه سلامت به دست آورد می توان برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود بهبود دسترسی مناطق دورافتاده و روستایی به مراقبتهای سلامت: با ارائه دورا پزشکی و خدمات دیگر پرونده الکترونیکی سلامت، سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگیری افزایش مییابد. صرفهجویی در زمان بیماران و کارکنان سلامت: پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بیمورد، در زمان بیماران و کارکنان سلامت صرفه جویی مینماید.

 

کاهش خطاهای پزشکی

 کاهش خطا در نسخه نویسی

 پرونده الکترونیکی سلامت با هشدارهای بهموقع به پزشک و همچنین خوانایی نسخه الکترونیکی و جلوگیری از اشتباه در تحویل دارو موجب کاهش خطا در نسخه نویسی میشود.کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشها و تصاویر تشخیصی: با توجه به اینکه متخصصان رادیولوژی میتوانند علاوه بر آزمایش یا تصاویر تشخیصی بیمار به سوابق بیماریهای حال و گذشته وی و تصاویر و آزمایشها قبلی وی نیز دسترسی داشته باشند میتوانند آزمایشها و تصاویر را بهتر تفسیر نمایند.کاهش آزمایشها و نسخههای تکراری: با پزشکان از سوابق بیماران مطلع شده و از آزمایشها و نسخه های تکراری و بیمورد پرهیز مینمایند. با این کار صرفهجویی در هزینه داروها و آزمایشها بهطور چشمگیری صورت می گیرد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •