جستجوی دارو
گروه درمانی
تخصص ها
 • فارسی
 • English
 • آ.اس.آ

  A.S.A

 • درد خفيف (ديس منوره) ، استئوآرتريت، MIحاد، سندروم کاوازاکي جذب: جذب خوب از راه گوارش دارد دفع : .....
 • مطالعه بیشتر
 • دکتر آرمین مرعشی زاده هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر مهدی صالحی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر محمد صغیرا هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر علیرضا حقوقی هستم متخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر مریم طهماسبی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر سپیده فراهانی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر ساناز غفاری هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر محمد ریاستی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر محمد مهجوریان هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر یلدا مظلوم هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر محسن اسدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر آرش جمال امیدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر محمد حسین عصاره هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر مریم پاکرو هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر سهند حمیدی هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر مهرداد حبشی زاده هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر محسن جهرمی مقدم هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص بالون - آنژیوپلاستی اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر رضا لشکری هستم متخصص قلب وعروق فوق تخصص آنژیوگرافى و آنژیوپلاستى اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر مصطفی شیرازی فرون آباد هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
 • دکتر داوود خداآمرزیده هستم متخصص قلب وعروق اگر در رابطه با داروی آ.س.آ سوالی دارید می توانید مشاوره بگیرید
مجوز ها و تاییدیه ها