گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
آسیب شناسی (پاتولوژی)
آذربایجان شرقی

پزشکان

دکتر علیرضا نجفی
  • دکتر علیرضا نجفی

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، پزشکی قانونی