یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )
خوزستان

بهترین فوق تخصص بیماری کلیه (نفرولوژی) خوزستان

دکتر حشمت اله شهبازیان
  • دکتر حشمت اله شهبازیان

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، خیابان مولوی، مجتمع پزشکی
دکتر حشمت اله شهبازیان
  • دکتر حشمت اله شهبازیان

  • تخصص:

    متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری کلیه ( نفرولوژی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، خیابان مولوی، مجتمع پزشکی