گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
همدان

پزشکان

دکتر احمد دهنوی
  • دکتر احمد دهنوی

  • تخصص:

    متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

  • استان همدان ، شهر همدان، خیابان مهدیه، بیمارستان مباشر کاشانی
دکتر بهروز کارخانه ای