گفتگوهای من
یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )
خوزستان

بهترین متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری(اورولوژی) خوزستان

دکتر ابراهیم شکوهی
 • دکتر ابراهیم شکوهی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ
دکتر احمد درویشی
 • دکتر احمد درویشی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، خیابان منوچهری
دکتر اسماعیل موسوی پور
 • دکتر اسماعیل موسوی پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان نظری پور
دکتر اسماعیل موسی پور
 • دکتر اسماعیل موسی پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش کتانباف مجتمع کارون
دکتر بهروز فرزان
 • دکتر بهروز فرزان

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان خوانساری، نبش خیابان سلمان فارسی، مجتمع پزشکی مهرگان
دکتر حیات ممبینی
 • دکتر حیات ممبینی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش حافظ مجتمع پزشکی حافظ
دکتر حیات ممبینی
 • دکتر حیات ممبینی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی نبش حافظ مجتمع پزشکی حافظ
دکتر خالد ساکی
 • دکتر خالد ساکی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خ نادری نبش کتانباف مجتمع پزشکی سینا واحد44 طبقه 4
دکتر خدیجه گلزاری
 • دکتر خدیجه گلزاری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان شهید نظری پور
دکتر سید حمید شریفی
 • دکتر سید حمید شریفی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان شهید شمشیری، بین خیابان حافظ و خیابان مولوی