گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهیدچمران

  • آدرس فارس - شیراز - بلوارچمران
  • تلفن 07136240101

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهیدچمران


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهیدچمران
  • فارس - شیراز - بلوارچمران
  • 07136240101
مجوز ها و تاییدیه ها