اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

آزمایشگاه بیمارستان رستمانی گاوبندی

آزمایشگاه بیمارستان رستمانی گاوبندی

  • آدرس هرمزگان - بیمارستان رستمانی گاوبندی
  • تلفن 764462,4026,4031

درباره آزمایشگاه بیمارستان رستمانی گاوبندی


آدرس آزمایشگاه بیمارستان رستمانی گاوبندی

  • هرمزگان - بیمارستان رستمانی گاوبندی
  • 764462, 4026, 4031