گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شفا

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان 7 تیر - تقاطع اردیبهشت
  • تلفن 07132339017 , 07132339015

درباره آزمایشگاه بیمارستان شفا


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شفا
  • فارس - شیراز - خیابان 7 تیر - تقاطع اردیبهشت
  • 07132339017 - 07132339015
مجوز ها و تاییدیه ها