گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان ارس

  • آدرس استان اردبیل – شهرستان پارس آباد - خیابان جمهوری اسلامی
  • تلفن 04532726025 , 04532726026 , 04532726027

درباره آزمایشگاه بیمارستان ارس


آدرس آزمایشگاه بیمارستان ارس
  • استان اردبیل – شهرستان پارس آباد - خیابان جمهوری اسلامی
  • 04532726025 - 04532726026 - 04532726027
مجوز ها و تاییدیه ها