گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهر

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان انقلاب -خیابان مشیر فاطمی - روبروی دژبان
  • تلفن 07132337905

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهر


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهر
  • فارس - شیراز - خیابان انقلاب -خیابان مشیر فاطمی - روبروی دژبان
  • 07132337905
مجوز ها و تاییدیه ها