گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان دنا

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زرگری - کوچه دنا - بیمارستان دنا
  • تلفن 07136490411

درباره آزمایشگاه بیمارستان دنا


آدرس آزمایشگاه بیمارستان دنا
  • فارس - شیراز - خیابان زرگری - کوچه دنا - بیمارستان دنا
  • 07136490411
مجوز ها و تاییدیه ها