گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان امام موسی کاظم زرین دشت

  • آدرس فارس - زرین دشت - حاجی آباد - بلوار خلیج فارس
  • تلفن 07153725500 , 07153722978 , 07153725501

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام موسی کاظم زرین دشت


آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام موسی کاظم زرین دشت
  • فارس - زرین دشت - حاجی آباد - بلوار خلیج فارس
  • 07153725500 - 07153722978 - 07153725501
مجوز ها و تاییدیه ها