گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه ببیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد

  • آدرس فارس - فیروز آباد - انتهای بلوار شهید چگینی
  • تلفن 07138727092 , 07138727093 , 07138727094 , 07138727095

درباره آزمایشگاه ببیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد


آدرس آزمایشگاه ببیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد
  • فارس - فیروز آباد - انتهای بلوار شهید چگینی
  • 07138727092 - 07138727093 - 07138727094 - 07138727095
مجوز ها و تاییدیه ها