گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهیدفقیهی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان زند - بیمارستان فقیهی
  • تلفن 07132351087 , 07132351089 , 07132351090 , 07132351092 , 07132351094 , 07132351096 , 07132351098 , 07132351099

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهیدفقیهی


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهیدفقیهی
  • فارس - شیراز - خیابان زند - بیمارستان فقیهی
  • 07132351087 - 07132351089 - 07132351090 - 07132351092 - 07132351094 - 07132351096 - 07132351098 - 07132351099
مجوز ها و تاییدیه ها