آزمایشگاه سوم شعبان دماوند

  • آدرس تهران - شهرستان دماوند - خیابان شریعتی - روبروی شهرداری
  • تلفن 76319781 , 76319783

درباره آزمایشگاه سوم شعبان دماوند


در سال 1362درمانگاه و اورژا نس زنان با نام درمانگاه سمیه درمنطقه ولیران دماوند به منظور ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی وفوریتهای مامایی آغازبه کارکرد،متعاقباًدرسال1370 طی یک مرحله توسعه، به ساختمان قدیمی شهرداری مجاور مرکز شبانه روزی دماوند انتقال وبا نام جدید بیمارستان سوم شعبان با 30 تخت فعال شروع به فعالیت نمود. درنهایت باتوجه به مجموعه مسائل ومشکلات ازجمله فرسوده بودن ساختمان بیمارستان وعدم برخورداری ازحداقل استانداردهای یک مجموعه درمانی، درسال1382 به محل کنونی واقع درمنطقه جیلاردمنتقل گردید. ساختمان کنونی بامساحتی حدود11000 مترمربع عرصه وزیربنای(عیان) 5600 مترمربع،توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال 76 احداث گردیده بود که با تصویب دولت محترم به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شبکه بهداشت و درمان دماوند واگذار گردید. فعالیت بیمارستان درساختمان جدید به طور رسمی از اسفند ماه سال 1382 با 46 تخت آغاز شد.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها