گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان خلیلی شیراز

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان خلیلی
  • تلفن 07136291470

درباره آزمایشگاه بیمارستان خلیلی شیراز


مجوز ها و تاییدیه ها