آزمایشگاه مرکز بهداشت پیرانشهر

آزمایشگاه مرکز بهداشت پیرانشهر

  • آدرس آذربایجان غربی - پیرانشهر - خیابان استقلال شرقی
  • تلفن 04444224057

درباره آزمایشگاه مرکز بهداشت پیرانشهر


آدرس آزمایشگاه مرکز بهداشت پیرانشهر

  • آذربایجان غربی - پیرانشهر - خیابان استقلال شرقی
  • 04444224057