گفتگو و مشاوره با متخصصین:

 آزمایشگاه بیمارستان قدس

  • آدرس کردستان - سنندج - خیابان پاسداران
  • تلفن 08733660025

درباره  آزمایشگاه بیمارستان قدس


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  آزمایشگاه بیمارستان قدس
  • کردستان - سنندج - خیابان پاسداران
  • 08733660025
مجوز ها و تاییدیه ها