گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمابشگاه درمانگاه شهدا

  • آدرس آذربایجان غربی - میاندوآب - خیابابان شهدا
  • تلفن 04445221830

درباره آزمابشگاه درمانگاه شهدا


آدرس آزمابشگاه درمانگاه شهدا
  • آذربایجان غربی - میاندوآب - خیابابان شهدا
  • 04445221830
مجوز ها و تاییدیه ها