گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان امیدوار اوز

  • آدرس فارس - لارستان - خیابان امام خمینی
  • تلفن 07152512535 , 07152512536 , 07152512537 , 07152512538

درباره آزمایشگاه بیمارستان امیدوار اوز


آدرس آزمایشگاه بیمارستان امیدوار اوز
  • فارس - لارستان - خیابان امام خمینی
  • 07152512535 - 07152512536 - 07152512537 - 07152512538
مجوز ها و تاییدیه ها