گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان شهدای سروستان

  • آدرس فارس - شیراز - سروستان - میدان گاز - بلوار نماز - بیمارستان شهدای سروستان
  • تلفن 07137842111 , 07137842112

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهدای سروستان


آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهدای سروستان
  • فارس - شیراز - سروستان - میدان گاز - بلوار نماز - بیمارستان شهدای سروستان
  • 07137842111 - 07137842112
مجوز ها و تاییدیه ها