گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان آریا

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان گلستان شرقی
  • تلفن 05132229094

درباره آزمایشگاه بیمارستان آریا


آدرس آزمایشگاه بیمارستان آریا
  • خراسان رضوی - مشهد - خیابان گلستان شرقی
  • 05132229094
مجوز ها و تاییدیه ها