گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی شیراز

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار سیبویه - سه راه آستانه
  • تلفن 07137398811 , 07137398812 , 07137398813 , 07137398814 , 07137398815 , 07137361009

درباره آزمایشگاه بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی شیراز


آدرس آزمایشگاه بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی شیراز
  • فارس - شیراز - بلوار سیبویه - سه راه آستانه
  • 07137398811 - 07137398812 - 07137398813 - 07137398814 - 07137398815 - 07137361009
مجوز ها و تاییدیه ها