گفتگو و مشاوره با متخصصین:

 آزمایشگاه پارس

  • آدرس کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - جنب کلینیک فرهنگیان
  • تلفن 08733239502

درباره  آزمایشگاه پارس


مجوز ها و تاییدیه ها