گفتگو و مشاوره با متخصصین:

 آزمایشگاه پارس

  • آدرس کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - جنب کلینیک فرهنگیان
  • تلفن 08733239502

درباره  آزمایشگاه پارس


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس  آزمایشگاه پارس
  • کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - جنب کلینیک فرهنگیان
  • 08733239502
مجوز ها و تاییدیه ها