گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی مادروکودک غدیر

  • آدرس فارس - شیراز - دروازه قرآن
  • تلفن 07132279701

درباره آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی مادروکودک غدیر


آدرس آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی مادروکودک غدیر
  • فارس - شیراز - دروازه قرآن
  • 07132279701
مجوز ها و تاییدیه ها