گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان فرهمندفر

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان قصر دشت - نبش گودگری
  • تلفن 07136264748

درباره آزمایشگاه بیمارستان فرهمندفر


آدرس آزمایشگاه بیمارستان فرهمندفر
  • فارس - شیراز - خیابان قصر دشت - نبش گودگری
  • 07136264748
مجوز ها و تاییدیه ها